Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 105/2016 rd Plenum Fredag 21.10.2016 kl. 13.00—14.37

Plenum började kl. 13.00. Plenum avbröts kl. 13.31. Plenum fortsatte kl. 14.36. Plenum avslutades kl. 14.37. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.00—13.31 och 14.36—14.37). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-84862Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 20.10.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 201-220/2016 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 441, 459, 465, 467, 471, 473-476, 478, 483, 484, 487, 488, 501, 502/2016 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 200/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 11/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 200/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

Regeringens propositionRP 87/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016. 

5.  Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 och till lagar om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Regeringens propositionRP 180/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare

Regeringens propositionRP 150/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 171/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.10.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.37.