Senast publicerat 05-10-2021 12:27

Plenarprotokollets huvudsida PR 105/2021 rd Plenum Tisdag 28.9.2021 kl. 12.02—20.59

Plenum började kl. 12.02. Plenum avslutades kl. 20.59. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (12.02—13.57), förste vice talman Antti Rinne (13.57—14.58, 16.57—18.57 och 19.02—20.59) och andre vice talman Juho Eerola (14.58—16.57 och 18.57—19.02). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-392517Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 27.9.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 142-154/2021 rd. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 46-48/2021 rd till utskott. 

2.3.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 24.9.2021 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 6/2021 rd: Rätt att vara - medborgarinitiativ för en mer rättvis translag. 

3.  Arto Satonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 50/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Petteri Orpos begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 51/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Ben Zyskowicz begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet och uppdraget som medlem i förvaltningsutskottet

Begäran om befrielseBEF 52/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Sari Multalas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 53/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 122/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Regeringens propositionRP 123/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Regeringens propositionRP 133/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem

Regeringens propositionRP 134/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Regeringens propositionRP 136/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 143/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 144/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Regeringens propositionRP 145/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 148/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om el- och naturgasnätsavgifter

Regeringens propositionRP 150/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 4 § i företags- och organisationsdatalagen

Regeringens propositionRP 151/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 152/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 153/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Regeringens propositionRP 154/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 119/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 125/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 125/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 29.9.2021 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 20.59.