Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 106/2016 rd Plenum Tisdag 25.10.2016 kl. 14.04—20.39

Plenum började kl. 14.04. Plenum avslutades kl. 20.39. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.04—16.31), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.31—19.11) och andre vice talman Arto Satonen (19.11—20.39). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-85652Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 20.10.2016 unionsärendet U 57/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 200/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 11/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet till den del det hör till Finlands behörighet i proposition RP 200/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 200/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 69/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 93/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 93/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen

Regeringens propositionRP 102/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 102/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier

Regeringens propositionRP 95/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 95/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen

Regeringens propositionRP 212/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 213/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen, 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Regeringens propositionRP 214/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med basinkomst och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen och 17 § i lagen om förskottsuppbörd

Regeringens propositionRP 215/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 216/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd, lagen om ändring av lagen om utkomststöd och vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 217/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och av 42 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 218/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 219/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 201/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 202/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 203/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

Regeringens propositionRP 87/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 87/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare

Regeringens propositionRP 150/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 150/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 171/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 171/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

22.  Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 och till lagar om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Regeringens propositionRP 180/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 180/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 174/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2016. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 110/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2016. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 141/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2016. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet samt till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 143/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2016. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 170/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2016. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter

Regeringens propositionRP 148/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2016. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 26.10.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.39.