Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 106/2018 rd Plenum Onsdag 24.10.2018 kl. 13.59—17.50

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.50. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.59—16.01), andre vice talman Tuula Haatainen (16.01—17.36) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.36—17.50). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-218181Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med demRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd)

Regeringens propositionRP 61/2018 rd
Regeringens propositionRP 104/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 11, 14, 17–20, 22, 24–26, 29, 33, 34, 36, 42, 49, 50, 59, 61–63, 69, 71, 72, 76, 78, 80, 86 och 89 i proposition RP 61/2018 rd och lagförslag 60 i proposition RP 104/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände lagförslag 1–10, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 27, 30–32, 35, 37–41, 43–48, 51–58, 66–68, 70, 73–75, 77, 79, 81–85, 87 och 88 i proposition RP 61/2018 rd och lagförslag 1–40 och 44–59 i proposition RP 104/2018 rd sammanförda utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 28 i proposition RP 61/2018 rd förkastas. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 60, 64 och 65 i proposition RP 61/2018 rd och lagförslag 41–43 i proposition RP 104/2018 rd förkastas sammanförda. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 90/2018 rd
Val

Riksdagen valde Hanna-Leena Mattila till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringens propositionRP 199/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Regeringens propositionRP 200/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen

Regeringens propositionRP 208/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner

Regeringens propositionRP 207/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Regeringens propositionRP 193/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

9.  Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 197/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

Regeringens propositionRP 198/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Regeringens propositionRP 201/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 202/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 203/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar

Regeringens propositionRP 168/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 168/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Regeringens propositionRP 169/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 169/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt 15 § i polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 37/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2018. 

17.  Utvecklingsbehov i bostadspolitiken

Utskottets eget ärendeEÄ 61/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2018. 

18.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

BerättelseB 13/2018 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2018. 

19.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

BerättelseB 15/2018 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2018. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 25.10.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.50.