Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 106/2020 rd Plenum Onsdag 2.9.2020 kl. 14.01—15.27

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 15.27. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.01—15.27). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-312248Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 28/2020 rd
Val

Riksdagen valde Hanna Sarkkinen till ersättare i stora utskottet. 

3.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 29/2020 rd
Val

Riksdagen valde Hanna Sarkkinen till medlem och Merja Kyllönen till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Regeringens propositionRP 96/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 96/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 112/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag

Regeringens propositionRP 73/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 55/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 3.9.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.27.