Senast publicerat 07-10-2022 15:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 106/2022 rd Plenum Fredag 7.10.2022 kl. 12.59—13.32

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.32. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (12.59—13.32). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-49960Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 6.10.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 199-209/2022 rd. 

2.2. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 6.10.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 9/2022 rd om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning. 

2.3. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 439, 448, 454, 459, 460, 462, 464, 466, 467, 471/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.4. Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 4.10.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 90-99/2022 rd till utskott. 

3. Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

InterpellationIP 3/2022 rd
Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-49936
Förslag om misstroende 5.10.2022
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ungdomslagen

Regeringens propositionRP 107/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 90/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem

Regeringens propositionRP 134/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 134/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar

Regeringens propositionRP 124/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2022. 

8. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande

Regeringens propositionRP 125/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2022. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 120/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2022. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av nationella konstinstitutioner och om ändring av 29 § i lagen om Nationalgalleriet

Regeringens propositionRP 157/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2022. 

11. Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021

BerättelseB 17/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 9/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2022. 

12. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 11.10.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32.