Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 107/2016 rd Plenum Onsdag 26.10.2016 kl. 14.03—19.34

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 19.34. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.03—15.58), andre vice talman Arto Satonen (15.58—18.03) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.03—19.34). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-86204Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 69/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände protokollet till konventionen i proposition RP 69/2016 rd till den del det ingår i Finlands behörighet. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 69/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen

Regeringens propositionRP 209/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 210/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omställningsskydd, samarbete mellan arbetsgivaren och personalen samt företagshälsovård utifrån konkurrenskraftsavtalet

Regeringens propositionRP 211/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 208/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Regeringens propositionRP 204/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 205/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 § och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och studerandevård samt 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 206/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 220/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotsningslagen och lagen om fartygstrafikservice

Regeringens propositionRP 207/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 174/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 174/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 170/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 110/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 110/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 141/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 141/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet samt till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 143/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 143/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter

Regeringens propositionRP 148/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 148/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 115/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2016. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 199/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2016. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 153/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2016. 

21.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.10.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.34.