Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 108/2017 rd Plenum Fredag 20.10.2017 kl. 12.59—13.32

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.32. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.59—13.32) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-151202Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 370, 375, 376, 378, 381, 383, 386-389, 391, 392, 399/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

2.2.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 19.10.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 142-148/2017 rd 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om kombinationsstraff

Regeringens propositionRP 268/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 268/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 81/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 81/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 90/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 9/2017 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände det strategiska partnerskapsavtal till den del det hör till Finlands behörighet i proposition RP 90/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Sydafrika och Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 128/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 10/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 37/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ till och organiseringen av häktning

Regeringens propositionRP 252/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 270/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 24.10.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32.