Plenarprotokollets huvudsida
PR
108
2017 rd
Plenum
Fredag 20.10.2017 kl. 12.59—13.32
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.59—13.32) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-151202
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 370, 375, 376, 378, 381, 383, 386-389, 391, 392, 399/2017 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.10.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 142-148/2017 rd 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om kombinationsstraff
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 268/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 81/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände det strategiska partnerskapsavtal till den del det hör till Finlands behörighet i proposition RP 90/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
6
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Sydafrika och Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ till och organiseringen av häktning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 24.10.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Senast publicerat 25-10-2017 12:34