Senast publicerat 24-05-2021 17:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 108/2020 rd Plenum Tisdag 8.9.2020 kl. 14.00—17.54

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.54. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.58) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—17.54). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-313180Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 45/2020 rd till utskott. 

2.2.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vanhanen och Saarikko) SR 5/2020 rd. 

3.  Heikki Auttos begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 21/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Jukka Kopras begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 22/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 119/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 120/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Regeringens propositionRP 118/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 117/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 121/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Regeringens propositionRP 96/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 96/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.9.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.54.