Senast publicerat 26-11-2021 10:54

Plenarprotokollets huvudsida PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

Plenum började kl. 12.03. Plenum avbröts kl. 13.35. Plenum fortsatte kl. 15.00. Plenum avslutades kl. 15.07. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (12.03—13.35) och förste vice talman Antti Rinne (15.00—15.07). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-394391Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 30.9.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 155-161/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 461, 469, 471, 474, 478, 479, 481, 486/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byrå (B 9/2021 rd). 

2.4.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 29.9.2021 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 7/2021 rd: Klassificera torven som förnybar naturresurs. 

2.5.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 29.9.2021 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 8/2021 rd: Informationen är vår - medborgarinitiativ om tryggande av Yles textinnehåll. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 1.11.2021. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 122/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Regeringens propositionRP 123/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och motta-gande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Regeringens propositionRP 133/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem

Regeringens propositionRP 134/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Regeringens propositionRP 136/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 143/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 144/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Regeringens propositionRP 145/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 148/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om el- och naturgasnätsavgifter

Regeringens propositionRP 150/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 4 § i företags- och organisationsdatalagen

Regeringens propositionRP 151/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 152/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 153/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Regeringens propositionRP 154/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 125/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 125/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Regeringens propositionRP 215/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021. 

25.  Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
LagmotionLM 36/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021. 

28.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

BerättelseB 19/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 110/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 45/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

Regeringens propositionRP 115/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021. 

32.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 5.10.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.07.