Plenarprotokollets huvudsida
PR
109
2017 rd
Plenum
Tisdag 24.10.2017 kl. 13.59—19.29
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 19.29. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (13.59—16.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.55) och talman Maria Lohela (17.55—19.29). 
En delegation under ledning av Republiken Polens president Andrzej Duda anlände för att följa plenum cirka klockan 15.28. 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-151274
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 19.10.2017 unionsärendena U 56-59/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 56, grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 57 och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 58 och 59. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2017
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om betalningsinstitut och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av organiseringsansvaret för vissa miljö- och hälsoskyddsuppgifter från landskapet till kommunen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Ärendet bordlades till vecka 45. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ till och organiseringen av häktning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 252/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 7. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Sydafrika och Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 128/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om kombinationsstraff
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 268/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 84/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader och av 3 och 5 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 86/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
15
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2016
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2017. 
16
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2016
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2017. 
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av folkräkningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2017. 
18
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 25.10.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.29. 
Senast publicerat 25-10-2017 13:58