Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 109/2020 rd Plenum Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00—17.19

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.19. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—17.03) och andre vice talman Juho Eerola (17.03—17.19). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-313540Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 30/2020 rd
Val

Riksdagen valde Kai Mykkänen till medlem och Heikki Autto till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 

3.  Statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket

Statsministerns upplysningSU 5/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 116/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen

Regeringens propositionRP 110/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 109/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 102/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.9.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.19.