Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 21.55. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—15.49 och 19.58—21.55), andre vice talman Arto Satonen (15.49—18.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.00—19.58) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-88655Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 27.10.2016 överlämnat regeringens proposition RP 221/2016 rd 

2.2.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 3.11.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 228-232/2016 rd 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 199/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 174/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 224/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 231/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag och lag om ändring av 20 § i lagen om militär krishantering

Regeringens propositionRP 225/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pensionsstöd och lag om ändring av 63 b § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 226/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt till vissa lagändringar som har samband med en ändring av äktenskapslagen

Regeringens propositionRP 232/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Regeringens propositionRP 230/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 223/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov, av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av 4 § i aravabegränsningslagen

Regeringens propositionRP 227/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 222/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 127 d § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 229/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet

Regeringens propositionRP 100/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 100/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 6 kap. i kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal

Regeringens propositionRP 160/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 160/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions - och radiofond

Regeringens propositionRP 146/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 24/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 146/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

Regeringens propositionRP 104/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 104/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial

Regeringens propositionRP 126/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 126/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 144/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 144/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 123/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 123/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 5. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 110/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 110/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 141/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 141/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 115/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-22. i proposition RP 115/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 23. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet samt till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 143/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 143/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 143/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 170/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter

Regeringens propositionRP 148/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 148/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.11.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.55.