Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 110/2017 rd Plenum Onsdag 25.10.2017 kl. 14.00—21.36

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.36. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—15.58 och 19.47—21.36), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.58—17.59) och andre vice talman Arto Satonen (17.59—19.47). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-151680Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 96/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 96/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 133/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-151426
Förslag till uttalanden 24.10.2017
Bilaga 3A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 133/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2016

BerättelseB 8/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2016

BerättelseB 13/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 13/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 144/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

7.  Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 146/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av folkräkningslagen

Regeringens propositionRP 89/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 89/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 73 § 1 mom. 1 och 2 punkten i utlänningslagen

LagmotionLM 41/2017 rdAnna Kontula vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 85/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2017. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar

Regeringens propositionRP 88/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2017. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 26.10.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.36.