Senast publicerat 09-12-2021 14:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 110/2021 rd Plenum Onsdag 6.10.2021 kl. 13.59—18.12

Plenum började kl. 13.59. Plenum avbröts kl. 14.02 och fortsatte kl. 14.14. Plenum avbröts kl. 14.16 och fortsatte kl. 14.49. Plenum avslutades kl. 18.12. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.59—14.02, 14.14—14.16 och 14.49—18.12). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-395843Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Debattinititativ om att genomföra strategin för psykisk hälsa och stärka den psykiska hälsan i arbetslivet, utbildningen och i vardagen för alla

DebattinitiativDI 4/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

3.  Debattinitiativ om den nationella drogpolitiken

DebattinitiativDI 2/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen

Regeringens propositionRP 138/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 157/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Regeringens propositionRP 156/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informat-ionssystemet för byggnaders energicertifikat

Regeringens propositionRP 108/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

Regeringens propositionRP 111/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 111/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

BerättelseB 20/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

10.  Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byrå

BerättelseB 9/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 22 § i körkortslagen

LagmotionLM 3/2021 rdSheikki Laakso saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av alkohollagen

LagmotionLM 8/2021 rdSinuhe Wallinheimo saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 33 b § i djurskyddslagen

LagmotionLM 10/2021 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

14.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

BerättelseB 14/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.10.2021. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.10.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.12.