Plenarprotokollets huvudsida
PR
111
2016 rd
Plenum
Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.41. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.38) och andre vice talman Arto Satonen (16.38—19.41). 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-89323
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 8.11.2016 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 37-57/2016 rd till utskott. 
Joona Räsänens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i förvaltningsrådet för Rundradion Ab
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 199/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 174/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Socialdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2017
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2017
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Vänsterförbundets riksdagsgrupps alternativa budget för 2017
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2017
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2017
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 73 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag om upphävande av lagen om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen
Lagmotion
Krista
Mikkonen
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Ville
Niinistö
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 a och 11 b § i lagen om småbarnspedagogik
Lagmotion
Emma
Kari
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 58 § och temporär ändring av 58 b § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om försök med basinkomst
Lagmotion
Krista
Mikkonen
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen
Lagmotion
Li
Andersson
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 47 kap. i strafflagen
Lagmotion
Jari
Myllykoski
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om studiestöd
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 49 § 7 mom. i universitetslagen
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av universitetslagen
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 43 § 7 mom. i yrkeshögskolelagen
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livsmedelssäkerhetsverket
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Landsbygdsverket
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och 2 § i lagen om moderskapsunderstöd
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om överlåtelseskatt
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Lagmotion
Sari
Tanus
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Lagmotion
Sari
Tanus
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Lagmotion
Päivi
Räsänen
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Räddningsinstitutet och av lagen om Polisyrkeshögskolan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa andra laga
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mätinstrument
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om marknadskontrollen av vissa produkter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryckbärande anordningar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till elsäkerhetslag och till lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i koden som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, aravalagen och lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.11.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.41. 
Senast publicerat 3.1.2017 11:30