Senast publicerat 08-10-2021 16:30

Plenarprotokollets huvudsida PR 112/2021 rd Plenum Fredag 8.10.2021 kl. 12.59—13.31

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.31. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (12.59—13.31). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-396983Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 7.10.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 162-171/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 468, 473, 475-477, 480, 482-485, 487, 488, 490, 492, 497, 502, 505/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 5.10.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 65-73/2021 rd till utskott. 

3.  Joakim Strands begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 54/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände beslutsförslaget gällande ändring av riksdagens arbetsordning i talmanskonferensens förslag TKF 2/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av beslutsförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Regeringens propositionRP 215/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 215/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 18/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
LagmotionLM 36/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 110/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 110/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 45/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände Europarådets konvention som avses i proposition RP 45/2021 rd. Riksdagen godkände uppsägningen av den europeiska konvention som avses i proposition RP 45/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 45/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 153/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

Regeringens propositionRP 116/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Regeringens propositionRP 103/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 94/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 113/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Regeringens propositionRP 98/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 12.10.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31.