Plenarprotokollets huvudsida
PR
113
2017 rd
Plenum
Tisdag 7.11.2017 kl. 14.00—17.16
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.16. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.00—15.58) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.58—17.16) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-153904
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 2.11.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 168-172/2017 rd. Propositionerna RP 171 och 172/2017 rd tas till remissdebatt i detta plenum. 
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 26.10. och 2.11.2017 unionsärendena U 60-62/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till om U 60, förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om U 61 och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om U 62. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och utrikesutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande samt av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av folkräkningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 89/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 88/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
18
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 8.11.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.16. 
Senast publicerat 09-11-2017 15:26