Senast publicerat 24-05-2021 16:35

Plenarprotokollets huvudsida PR 114/2016 rd Plenum Tisdag 15.11.2016 kl. 13.59—20.15

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.15. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (13.59—15.58), andre vice talman Arto Satonen (15.58—18.01) och talman Maria Lohela (18.01—20.15). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-91253Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 11.11.2016 överlämnat regeringens proposition RP 243/2016 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 10.11.2016 unionsärendena U 58-60/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 58 och U 60 samt utrikesutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 59. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 228/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 och 197 § 2 mom. i utlänningslagen

Regeringens propositionRP 234/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 235/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tilllämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

Regeringens propositionRP 236/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av förskottsbetalningen och vissa andra beskattningsförfaranden

Regeringens propositionRP 237/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna bibliotek och lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 238/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, av 8 § b i lagen om statens specialfinansieringsbolag och av 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 243/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 156/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 113/2016 rd
LagmotionLM 39/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 16/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2016 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 166/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 166/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 90/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Räddningsinstitutet och av lagen om Polisyrkeshögskolan

Regeringens propositionRP 157/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 157/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

Regeringens propositionRP 104/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 104/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial

Regeringens propositionRP 126/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 126/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 144/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 144/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 40/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 40/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till hissäkerhetslag

Regeringens propositionRP 23/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 23/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar

Regeringens propositionRP 19/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 19/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 20/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mätinstrument

Regeringens propositionRP 30/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 30/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryckbärande anordningar

Regeringens propositionRP 117/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 117/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till elsäkerhetslag och till lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

Regeringens propositionRP 116/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 116/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 123/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 123/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 5. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 120/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-33. i proposition RP 120/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i koden som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 167/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 i proposition RP 167/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 167/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

Regeringens propositionRP 183/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 183/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

30.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 b § i lagen om utkomststöd

LagmotionLM 63/2016 rdAnneli Kiljunen sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

31.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

LagmotionLM 70/2016 rdSaara-Sofia Sirén saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

32.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om hälso- och sjukvård

LagmotionLM 79/2016 rdHanna Sarkkinen vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag om överföring av punkt- och bilbeskattningsuppgifter på Skatteförvaltningen

Regeringens propositionRP 159/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2016. 

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivetRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 142/2016 rd
Regeringens propositionRP 203/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2016. 

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 22 § i ordningslagen och lag om ändring av 28 § i lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 101/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2016. 

36.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 186/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2016. 

37.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 § i järnvägslagen

Regeringens propositionRP 181/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2016. 

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen

Regeringens propositionRP 162/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2016. 

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 173/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2016. 

40.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.11.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.15.