Plenarprotokollets huvudsida
PR
114
2017 rd
Plenum
Onsdag 8.11.2017 kl. 14.00—21.54
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.54. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.00—15.45, 17.29—18.57 och 21.00—21.54) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.45—17.29 och 18.57—21.00) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-154558
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 85/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 73 § 1 mom. 1 och 2 punkten i utlänningslagen
Lagmotion
Anna
Kontula
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 270/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kombinerade resetjänster och lag om ändring av konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt lag om ändring av 30 kap. i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 
20
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 9.11.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.54. 
Senast publicerat 23-04-2018 13:33