Senast publicerat 24-05-2021 16:59

Plenarprotokollets huvudsida PR 114/2017 rd Plenum Onsdag 8.11.2017 kl. 14.00—21.54

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.54. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.00—15.45, 17.29—18.57 och 21.00—21.54) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.45—17.29 och 18.57—21.00) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-154558Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 85/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 85/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 73 § 1 mom. 1 och 2 punkten i utlänningslagen

LagmotionLM 41/2017 rdAnna Kontula vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan

Regeringens propositionRP 149/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 150/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Regeringens propositionRP 156/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 167/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 170/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Regeringens propositionRP 168/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 270/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 270/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 161/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 162/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 110/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Regeringens propositionRP 108/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 80/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Regeringens propositionRP 102/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kombinerade resetjänster och lag om ändring av konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 105/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt lag om ändring av 30 kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 120/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 9.11.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.54.