Senast publicerat 24-05-2021 16:50

Plenarprotokollets huvudsida PR 114/2018 rd Plenum Onsdag 14.11.2018 kl. 14.02—19.32

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 19.32. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.02—16.16), andre vice talman Tuula Haatainen (16.16—18.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.01—19.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-223195Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet

Statsrådets meddelandeSRM 2/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-223064
Förslag om misstroende 13.11.2018
Bilaga 2A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Debattinitiativ om Socialdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2019

DebattinitiativDI 11/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2019

DebattinitiativDI 9/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

5.  Debattinitiativ om Gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2019

DebattinitiativDI 12/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

6.  Debattinitiativ om Vänsterförbundets riksdagsgrupps alternativa budget för 2019

DebattinitiativDI 13/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

7.  Debattinitiativ om Svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2019

DebattinitiativDI 15/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

8.  Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2019

DebattinitiativDI 14/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om fritt bildningsarbete

LagmotionLM 42/2018 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om stöd för närståendevård

LagmotionLM 45/2018 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

LagmotionLM 46/2018 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om en äldreombudsman och till lag om ändring av 24 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

LagmotionLM 50/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 19 § i folkpensionslagen

LagmotionLM 56/2018 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den

LagmotionLM 57/2018 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 och 7 b § i lagen om skatt på arv och gåva

LagmotionLM 59/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

LagmotionLM 62/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

17.  Lagmotion med förslag till lag om vägtullar för tung trafik och lag om ändring av 27 § i fordonsskattelagen

LagmotionLM 63/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

LagmotionLM 64/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

19.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

LagmotionLM 65/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

LagmotionLM 66/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

21.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen

LagmotionLM 67/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

22.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 47 § i självstyrelselagen för Åland

LagmotionLM 68/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

23.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 69/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

24.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 70/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

25.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 101 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 71/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

26.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

LagmotionLM 72/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

27.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

LagmotionLM 73/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

28.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om främjande av integration

LagmotionLM 74/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

29.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 75/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

30.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 121 § i utlänningslagen

LagmotionLM 76/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

31.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lotterilagen

LagmotionLM 77/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

32.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

LagmotionLM 78/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

33.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

LagmotionLM 79/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

34.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

LagmotionLM 80/2018 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

Regeringens propositionRP 225/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

36.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

Regeringens propositionRP 226/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

37.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017

BerättelseB 4/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2018. 

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och 4 a och 7 § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 180/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2018. 

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2018. 

40.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som genom skriftväxling ska upprättas mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen

Regeringens propositionRP 209/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2018. 

41.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 15.11.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.32.