Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 115/2016 rd Plenum Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.26. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.01—17.26) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-92196Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 113/2016 rd
LagmotionLM 39/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2016 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-91620
RP 113/2016 rd Förslag till uttalande 16112016
Bilaga 2A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 113/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 39/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 16/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2016 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 13/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions - och radiofond

Regeringens propositionRP 146/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 24/2016 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-91631
RP146/2016 rd Förslag till uttalande 16112016
Bilaga 4A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 146/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 156/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 156/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

Regeringens propositionRP 233/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och till lagar om sättande i kraft och tilllämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 239/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Trafikskyddet och till lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng

Regeringens propositionRP 240/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen

Regeringens propositionRP 241/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 242/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, aravalagen och lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Regeringens propositionRP 155/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 155/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen

Regeringens propositionRP 162/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivetRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 142/2016 rd
Regeringens propositionRP 203/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1, 3 och 4 i proposition RP 203/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 i proposition RP 203/2016 rd enligt betänkandet sammanfört med lagförslag 1 i proposition RP 142/2016 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 i proposition RP 142/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag om överföring av punkt- och bilbeskattningsuppgifter på Skatteförvaltningen

Regeringens propositionRP 159/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-19. i proposition RP 159/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 22 § i ordningslagen och lag om ändring av 28 § i lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 101/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 2. i proposition RP 101/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 1. i proposition RP 101/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 186/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 186/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 § i järnvägslagen

Regeringens propositionRP 181/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 181/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 173/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 173/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

LagmotionLM 67/2016 rdMika Lintilä cent m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 138/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Regeringens propositionRP 165/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om Migrationsverket och av 9 och 10 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 131/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 168/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel

Regeringens propositionRP 109/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 194/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ungdomslag

Regeringens propositionRP 111/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 149/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Regeringens propositionRP 151/2016 rd
LagmotionLM 93/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Regeringens propositionRP 152/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 163/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2016 rd
Behandling

Ärendet avfört från dagordningen. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 198/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 

32.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.11.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.26.