Plenarprotokollets huvudsida
PR
115
2017 rd
Plenum
Torsdag 9.11.2017 kl. 16.00—18.49
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.49. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (16.00—17.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.01—18.49). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-155283
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
inrikesminister
Paula
Risikko
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
kommunikationsminister
Anne
Berner
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Muntlig fråga om förhindrande av internationell skattesmitning (Krista Kiuru sd)
Muntligt spörsmål
MFT 151/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om utsläppsmålen och kostnaderna för bilismen (Jari Ronkainen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 152/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU:s och Finlands utsläppsminskningsmål (Ville Niinistö gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 153/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om händelser i anknytning till förändringen i regeringsbasen (Li Andersson vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 154/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om säkerheten i skolorna (Mikaela Nylander sv)
Muntligt spörsmål
MFT 155/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av en delegation för Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond
Lagmotion
Antti
Kaikkonen
cent
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 15 och 29 § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 80/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 102/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 110/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kombinerade resetjänster och lag om ändring av konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 105/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt lag om ändring av 30 kap. i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 120/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Slopa omställningen till sommartid
Medborgarinitiativ
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2017. 
14
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 10.11.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.49. 
Senast publicerat 16-11-2017 12:26