Senast publicerat 15-10-2021 10:21

Plenarprotokollets huvudsida PR 116/2021 rd Plenum Onsdag 13.10.2021 kl. 13.59—18.31

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.31. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.59—15.58), förste vice talman Antti Rinne (15.58—17.58) och andre vice talman Juho Eerola (17.58—18.31). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-398835Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
LagmotionLM 36/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-398501
Förslag till uttalande 12.10.2021
Bilaga 2A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 66/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 36/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Statsministerns upplysning om läget i Afghanistan

Statsministerns upplysningSU 4/2021 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 162/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt

Regeringens propositionRP 163/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Regeringens propositionRP 165/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 170/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Regeringens propositionRP 155/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 164/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 171/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift

Regeringens propositionRP 166/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 6/2021 rdAri Koponen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 69 § i barnskyddslagen

LagmotionLM 1/2021 rdMarko Kilpi saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

BerättelseB 4/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2021. 

15.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

BerättelseB 15/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2021. 

16.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

BerättelseB 7/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2021. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.10.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.31.