Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 117/2020 rd Plenum Onsdag 23.9.2020 kl. 14.03—20.11

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 20.11. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.03—15.59) och förste vice talman Antti Rinne (15.59—20.11). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-316571Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 112/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 112/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Fyllnadsval till underrättelsetillsynsutskottet

ValVAL 43/2020 rd
Val

Riksdagen valde Juha Sipilä till medlem i underrättelsetillsynsutskottet. 

4.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 44/2020 rd
Val

Riksdagen valde Ville Vähämäki till ersättare i stora utskottet. 

5.  Fyllnadsval till framtidsutskottet

ValVAL 45/2020 rd
Val

Riksdagen valde Toimi Kankaanniemi till ersättare i framtidsutskottet. 

6.  Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

MedborgarinitiativMI 4/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

BerättelseB 18/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019

BerättelseB 4/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019

BerättelseB 20/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

10.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019

BerättelseB 6/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

11.  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019

BerättelseB 7/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

12.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019

BerättelseB 3/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

13.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

BerättelseB 19/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Regeringens propositionRP 13/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.9.2020. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 24.9.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.11.