Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 118/2016 rd Plenum Tisdag 22.11.2016 kl. 14.03—21.48

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 21.48. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.03—15.58 och 17.57—19.59), andre vice talman Arto Satonen (15.58—17.57) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.59—21.48). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-94147Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 18.11.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 249, 250/2016 rd. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum. 

3.  Begäran om befrielse från uppdraget som personalmedlem i Riksdagsbibliotekets styrelse

Begäran om befrielseBEF 61/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)

Regeringens propositionRP 249/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 250/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 244/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagen (RP 175/2016 rd)

Regeringens propositionRP 245/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 246/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

Regeringens propositionRP 247/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes

Regeringens propositionRP 248/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivetRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 142/2016 rd
Regeringens propositionRP 203/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 149/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Regeringens propositionRP 151/2016 rd
LagmotionLM 93/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Regeringens propositionRP 152/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 103/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 103/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen

Regeringens propositionRP 162/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag om överföring av punkt- och bilbeskattningsuppgifter på Skatteförvaltningen

Regeringens propositionRP 159/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-19. i proposition RP 159/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 22 § i ordningslagen och lag om ändring av 28 § i lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 101/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget 2. i proposition RP 101/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 1. i proposition RP 101/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 186/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 186/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 186/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 168/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 168/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel

Regeringens propositionRP 109/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 109/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 § i järnvägslagen

Regeringens propositionRP 181/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 181/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 198/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 198/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 173/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 173/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2016

Regeringens propositionRP 221/2016 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 4-5/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2016. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän

Regeringens propositionRP 190/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2016. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen, av 7 och 26 § i lagen om lönegaranti för sjömän och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 196/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2016. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 139/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2016. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 23.11.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.48.