Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 118/2018 rd Plenum Onsdag 21.11.2018 kl. 14.01—17.54

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 17.54. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.01—16.04) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.04—17.54). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-225487Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som genom skriftväxling ska upprättas mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen

Regeringens propositionRP 209/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 209/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 209/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 237/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal

Regeringens propositionRP 230/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk

Regeringens propositionRP 231/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studentexamen och lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen

Regeringens propositionRP 235/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 234/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken

Regeringens propositionRP 233/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer

Regeringens propositionRP 229/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Regeringens propositionRP 124/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 126/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 126/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker

Regeringens propositionRP 166/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 56-57/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 166/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen

Regeringens propositionRP 146/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 146/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 17/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 17/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner

LagmotionLM 61/2018 rdAnneli Kiljunen sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018

Regeringens propositionRP 215/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 42-50/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag

Regeringens propositionRP 150/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och temporär ändring av 35 och 38 § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 148/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Regeringens propositionRP 19/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Regeringens propositionRP 176/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

Regeringens propositionRP 81/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 116/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Regeringens propositionRP 151/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Regeringens propositionRP 121/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Regeringens propositionRP 134/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 161/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 171/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 201/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 

30.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.11.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.54.