Senast publicerat 20-10-2021 12:36

Plenarprotokollets huvudsida PR 118/2021 rd Plenum Fredag 15.10.2021 kl. 13.03—14.54

Plenum började kl. 13.03. Plenum avbröts kl. 13.25 och fortsatte kl. 13.35. Plenum avbröts kl. 13.39. och fortsatte kl. 14.44. Plenum avslutades kl. 14.54. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.03—13.25 och 13.35—13.39) och förste vice talman Antti Rinne (14.44—14.54). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-399976Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 14.10.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 172-177/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 489, 491, 494-496, 498-500, 504, 506, 510, 511, 515, 517, 520, 521/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 131/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 41/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 131/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 153/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 153/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

Regeringens propositionRP 116/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 116/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Regeringens propositionRP 103/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 103/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 94/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 94/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 113/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 113/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Regeringens propositionRP 98/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 98/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 98/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

BerättelseB 5/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2021. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen

Regeringens propositionRP 138/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2021. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2021. 

13.  Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 121/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2021. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 19.10.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.54.