Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 119/2020 rd Plenum Fredag 25.9.2020 kl. 13.01—13.27

Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.27. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.01—13.27). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-317187Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 24.9.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 131-134/2020 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 605, 608, 610, 612, 614, 616-625, 629, 632, 633, 637, 640/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

MedborgarinitiativMI 4/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2019 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 46/2020 rd
Val

Riksdagen valde Saara Hyrkkö till medlem i utrikesutskottet. 

5.  Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 47/2020 rd
Val

Riksdagen valde Saara Hyrkkö till medlem i lagutskottet. 

6.  Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 48/2020 rd
Val

Riksdagen valde Saara Hyrkkö till ersättare i kulturutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 123/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 123/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Regeringens propositionRP 103/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 103/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)

Regeringens propositionRP 99/2020 rd
Regeringens propositionRP 106/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 106/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition RP 99/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

BerättelseB 16/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 119/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 55/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter

Regeringens propositionRP 115/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 69/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Regeringens propositionRP 71/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 126/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 

17.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

BerättelseB 20/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.9.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.27.