Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 12/2020 rd Plenum Tisdag 25.2.2020 kl. 14.00—21.17

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.17. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.57), andre vice talman Juho Eerola (15.57—17.58) och förste vice talman Antti Rinne (17.58—21.17). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287083Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 10/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 14/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Regeringens propositionRP 12/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

5.  Klimatårsberättelse 2019

BerättelseB 17/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

LagmotionLM 1/2020 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift

LagmotionLM 40/2019 rdKalle Jokinen saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Regeringens propositionRP 97/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Regeringens propositionRP 98/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Regeringens propositionRP 99/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Regeringens propositionRP 84/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 26.2.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.17.