Plenarprotokollets huvudsida
PR
12
2020 rd
Plenum
Tisdag 25.2.2020 kl. 14.00—21.17
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.17. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.57), andre vice talman Juho Eerola (15.57—17.58) och förste vice talman Antti Rinne (17.58—21.17). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287083
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Klimatårsberättelse 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagmotion
Sari
Essayah
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift
Lagmotion
Kalle
Jokinen
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 26.2.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.17. 
Senast publicerat 26-02-2020 12:42