Plenarprotokollets huvudsida
PR
120
2018 rd
Plenum
Fredag 23.11.2018 kl. 13.00—13.25
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.25. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.00—13.25). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-226379
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 22.11.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 238-249/2018 rd. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 435—437, 439–447, 449/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2018 i proposition RP 215/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 42-50/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2018. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 124/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 49, 88-89/2017 rd, 23/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 150/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels andra, dels enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 147/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen gav sitt samtycke till en ägar- och företagsomstrukturering i Hansel Ab och KL-Kuntahankinnat Oy enligt betänkandet. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 133/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 101/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 135/2018 rd, vars innehåll godkändes i första behandlingen, att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsstöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2018. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 27.11.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.25. 
Senast publicerat 27.11.2018 09:15