Senast publicerat 24-05-2021 17:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 120/2020 rd Plenum Tisdag 29.9.2020 kl. 14.02—19.09

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 19.09. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.02—15.58 och 17.58—19.09) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—17.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-317766Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 48/2020 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 119/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 131/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 132/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 134/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 133/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 105/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 120/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 55/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 55/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter

Regeringens propositionRP 115/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 115/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 69/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 69/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Regeringens propositionRP 71/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 71/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 126/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 112/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 112/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Regeringens propositionRP 13/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 13/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 30.9.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.09.