Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 121/2016 rd Plenum Fredag 25.11.2016 kl. 12.59—13.22

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.22. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.59—13.22) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-94841Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 24.11.2016 överlämnat regeringens proposition RP 251/2016 rd 

2.2.  Återtagande av regeringens proposition

Statsrådet har 24.11.2016 återtagit regeringens proposition RP 169/2016 rd. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av en proposition om den återtas. 

2.3.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 24.11.2016 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 7/2016 rd om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030. 

2.4.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 536, 547–549, 552–554, 557, 560, 561/2016 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2016

Regeringens propositionRP 221/2016 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 4-5/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2016 enligt proposition RP 221/2016 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 4—5/2016 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den tredje tilläggsbudgeten för 2016. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 105/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 105/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 103/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 103/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 118/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 10/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 92/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 202/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 235/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

Regeringens propositionRP 247/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Regeringens propositionRP 193/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 216/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och av 42 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 218/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen

Regeringens propositionRP 241/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 242/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 17/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.11.2016 klo 14.00. Plenum avslutades kl. 13.22.