Plenarprotokollets huvudsida
PR
121
2016 rd
Plenum
Fredag 25.11.2016 kl. 12.59—13.22
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.22. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.59—13.22) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-94841
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 24.11.2016 överlämnat regeringens proposition RP 251/2016 rd 
Återtagande av regeringens proposition
Statsrådet har 24.11.2016 återtagit regeringens proposition RP 169/2016 rd. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av en proposition om den återtas. 
Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 24.11.2016 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 7/2016 rd om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 536, 547–549, 552–554, 557, 560, 561/2016 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2016
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2016 enligt proposition RP 221/2016 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 4—5/2016 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den tredje tilläggsbudgeten för 2016. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 105/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 103/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och av 42 § i socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.11.2016 klo 14.00. Plenum avslutades kl. 13.22. 
Senast publicerat 21-03-2017 12:36