Senast publicerat 24-05-2021 16:50

Plenarprotokollets huvudsida PR 121/2018 rd Plenum Tisdag 27.11.2018 kl. 14.00—17.59

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.59. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—16.00 och 17.28—17.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.28). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-227069Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Regeringens propositionRP 246/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 243/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt 112 a § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 244/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 245/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 191/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 126/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker

Regeringens propositionRP 166/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 56-57/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Regeringens propositionRP 124/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag

Regeringens propositionRP 150/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen

Regeringens propositionRP 146/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av sanering av förorenade områden och lag om ändring av 148 § i avfallslagen

Regeringens propositionRP 247/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 248/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Regeringens propositionRP 249/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsstöd

Regeringens propositionRP 204/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 204/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Regeringens propositionRP 187/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och temporär ändring av 35 och 38 § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 148/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 148/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 2. i proposition RP 148/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Regeringens propositionRP 19/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 19/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 201/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 201/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 17/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 17/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Regeringens propositionRP 176/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

Regeringens propositionRP 81/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 81/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 116/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 116/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Regeringens propositionRP 121/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 121/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 171/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 171/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Regeringens propositionRP 134/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 134/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 161/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 161/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Regeringens propositionRP 232/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade budgetmotion BM 617/2018 rd till finansutskottet. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 59/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 162/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 7/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sättande i kraft av rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

Regeringens propositionRP 163/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 8/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Regeringens propositionRP 193/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Regeringens propositionRP 119/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 120/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 190/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 

36.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Regeringens propositionRP 196/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 

37.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 28.11.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.59.