Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 122/2016 rd Plenum Tisdag 29.11.2016 kl. 14.01—18.29

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.29. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.01—16.53) och andre vice talman Arto Satonen (16.53—18.29). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-95525Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 24.11.2016 unionsärendena U 61, 62/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Regeringens propositionRP 136/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 163/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen samt lagar om ändring av 57 b och 102 § i läkemedelslagen och av 22 och 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 184/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 105/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 220/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 216/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och av 42 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 218/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 218/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

Regeringens propositionRP 247/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 118/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 10/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 118/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 92/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 202/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 202/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 235/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 235/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Regeringens propositionRP 193/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 193/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen

Regeringens propositionRP 241/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 16/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 241/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 242/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 17/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 242/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän

Regeringens propositionRP 190/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 190/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen, av 7 och 26 § i lagen om lönegaranti för sjömän och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 196/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 196/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen, 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Regeringens propositionRP 214/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 214/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd, lagen om ändring av lagen om utkomststöd och vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 217/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 217/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 139/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 139/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Riksarkivet och lag om ändring av arkivlagen

Regeringens propositionRP 191/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 191/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 201/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 201/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet

Regeringens propositionRP 189/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 189/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omställningsskydd, samarbete mellan arbetsgivaren och personalen samt företagshälsovård utifrån konkurrenskraftsavtalet

Regeringens propositionRP 211/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 211/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 30.11.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.29.