Plenarprotokollets huvudsida
PR
122
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 16.31. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—16.03) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.03—16.31). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-227562
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 191/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 65-66/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 126/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 124/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 49, 88-89/2017 rd, 23/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 150/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 146/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 162/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sättande i kraft av rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 163/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 193/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 119/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 120/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 190/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 196/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Tiina Elovaaras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i miljöutskottet
Begäran om befrielse
BEF 59/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 48 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Timo
Harakka
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 e § i lagen om hemkommun
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2018. 
27
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 29.11.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.31. 
Senast publicerat 29.11.2018 16:36