Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 123/2016 rd Plenum Onsdag 30.11.2016 kl. 14.00—18.52

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.52. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—16.28) och andre vice talman Arto Satonen (16.28—18.52). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-96098Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015–2018 (B 18/2016 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Regeringens propositionRP 136/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 136/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 74, 84/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 163/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 163/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen samt lagar om ändring av 57 b och 102 § i läkemedelslagen och av 22 och 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 184/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 184/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 105/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2016 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-96015
RP 105/2016 rd Förslag till uttalande 30112016
Bilaga 6A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 105/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 220/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 220/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 216/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 216/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030

Statsrådets redogörelseSRR 7/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som finansutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, framtidsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till senast 15.3.2017. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 27 § i lotterilagen

LagmotionLM 106/2016 rdEeva-Maria Maijala cent 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 244/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 246/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

LagmotionLM 67/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag

Regeringens propositionRP 158/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag

Regeringens propositionRP 176/2016 rd
LagmotionLM 68/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

Regeringens propositionRP 192/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 119/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 213/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

Regeringens propositionRP 114/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov, av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av 4 § i aravabegränsningslagen

Regeringens propositionRP 227/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 18/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 164/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 

22.  Nästa plenum