Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 123/2020 rd Plenum Fredag 2.10.2020 kl. 13.00—13.30

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.30. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.30). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-318832Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 1.10.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 135-140/2020 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 626, 628, 631, 634–636, 638, 639, 641–643, 645, 648, 650, 651, 655/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Interpellation om förkastandet av regeringsprogrammets mål för ekonomin och sysselsättningen

InterpellationIP 2/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-318735
Förslag om misstroende 30.9.2020
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 55/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 55/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter

Regeringens propositionRP 115/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 115/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 69/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2020 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Regeringens propositionRP 71/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 71/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 23/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2020. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Regeringens propositionRP 122/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 22/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2020. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagarna om lätta bilar

Regeringens propositionRP 128/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2020. 

11.  Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 23/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2020. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 6.10.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30.