Senast publicerat 26-10-2021 19:57

Plenarprotokollets huvudsida PR 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 13.59—18.38

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.38. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.59—15.58) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—18.38). 

1.  Namnupprop

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 61/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 198/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 175/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 176/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba

Regeringens propositionRP 184/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

Regeringens propositionRP 185/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 186/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 189/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 190/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Regeringens propositionRP 200/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 201/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 202/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

15.  Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 121/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

Regeringens propositionRP 246/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Regeringens propositionRP 123/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 123/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 157/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 157/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

Regeringens propositionRP 130/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 130/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 124/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 124/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Regeringens propositionRP 114/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 114/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 128/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 128/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 183/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Regeringens propositionRP 182/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

27.  Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Statsrådets redogörelseSRR 7/2020 rd
Utskottets betänkandeStoUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2021. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Regeringens propositionRP 99/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2021. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Regeringens propositionRP 100/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2021. 

30.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 27.10.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.38.