Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 125/2017 rd Plenum Tisdag 28.11.2017 kl. 13.59—17.43

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.43. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—15.58), andre vice talman Arto Satonen (15.58—17.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.00—17.43). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-160415Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 23.11.2017 unionsärendet U 65/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028

Statsministerns upplysningSU 5/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen

Regeringens propositionRP 179/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Regeringens propositionRP 178/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 139/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Regeringens propositionRP 135/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 61/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 135/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2018 och lag om ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 107/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2017 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Regeringens propositionRP 122/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 122/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 136/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap

Regeringens propositionRP 104/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 104/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av betaltjänstlagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 132/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om betalningsinstitut och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 143/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 143/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 109/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 109/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 153/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 153/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

Regeringens propositionRP 130/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 130/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 144/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 144/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Regeringens propositionRP 138/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2017. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 99/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2017. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön

Regeringens propositionRP 43/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2017. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 160/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2017. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 82/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2017. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 29.11.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.43.