Senast publicerat 24-05-2021 16:35

Plenarprotokollets huvudsida PR 126/2016 rd Plenum Onsdag 7.12.2016 kl. 14.02—0.46

Plenum började kl. 14.02. Plenum avbröts kl. 16.30. Plenum fortsatte kl. 17.50. Plenum avslutades kl. 00.46. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.02—16.30 och 21.59—23.47), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.50—19.28 och 23.47—00.46) och andre vice talman Arto Satonen (19.28—21.59) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-97714Bilaga 1A

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 1.12.2016 unionsärendet U 63/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

2.2.  Valförrättning

Riksdagen väljer tre ledamöter till styrelsen för forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor för en mandatperiod på fem år. Mandatperioden börjar den 1 januari 2017 och tar slut den 31 december 2021. Valet förrättas i plenum fredagen den 9 december 2016. Plenum börjar kl. 13. Kandidatlistorna ska ges in till centralkansliet senast kl. 10 samma dag. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om nordiskt samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan de nordiska länderna avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 253/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden

Regeringens propositionRP 254/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2017 och lag om ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 135/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 177/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen

Regeringens propositionRP 209/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 231/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 19/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker och av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Regeringens propositionRP 137/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 37/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 137/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen

Regeringens propositionRP 212/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 212/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Regeringens propositionRP 195/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 195/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pensionsstöd och lag om ändring av 63 b § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 226/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 226/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, av 8 § b i lagen om statens specialfinansieringsbolag och av 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 243/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 243/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag

Regeringens propositionRP 158/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag

Regeringens propositionRP 176/2016 rd
LagmotionLM 68/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

Regeringens propositionRP 247/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och av 42 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 218/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 213/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tilllämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

Regeringens propositionRP 236/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagenRegeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagen (RP 175/2016 rd)

Regeringens propositionRP 175/2016 rd
Regeringens propositionRP 245/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotsningslagen och lagen om fartygstrafikservice

Regeringens propositionRP 207/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

Regeringens propositionRP 179/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 20/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 223/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 21/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 205/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Regeringens propositionRP 230/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

Regeringens propositionRP 147/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes

Regeringens propositionRP 248/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 127 d § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 229/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 182/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt till vissa lagändringar som har samband med en ändring av äktenskapslagen

Regeringens propositionRP 232/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet

Regeringens propositionRP 108/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016. 

34.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 8.12.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 00:46.