Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 126/2017 rd Plenum Onsdag 29.11.2017 kl. 14.02—17.01

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 17.01. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.02—16.00) och talman Maria Lohela (16.00—17.01). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-160829Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2018 och lag om ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 107/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 107/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 17—20, 30, 34, 36/2015 rd, LM 30, 33, 50, 65, 72, 73, 80, 85/2016 rd, LM 15, 30, 38, 39, 43, 44/2017 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 38, 42/2016 rd, AM 23/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 136/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 136/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Debattinitiativ om reformering av de riksomfattande målen för områdesanvändningen

DebattinitiativDI 13/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Regeringens propositionRP 138/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 160/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 82/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 99/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 99/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön

Regeringens propositionRP 43/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 43/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 103/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift, viltförvaltningslagen och 46 § i viltskadelagen

Regeringens propositionRP 117/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

LagmotionLM 78/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 115/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 162/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Regeringens propositionRP 156/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 2/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 118/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Regeringens propositionRP 116/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 141/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 123/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 28/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, 9 § i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 125/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 

21.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 30.11.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.01.