Senast publicerat 24-05-2021 16:50

Plenarprotokollets huvudsida PR 126/2018 rd Plenum Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 16.36. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—15.00) och andre vice talman Tuula Haatainen (15.00—16.36). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-229854Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018 (B 21/2018 rd). 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 458, 459, 461, 465, 468/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död

Regeringens propositionRP 122/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 122/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 27/2017 rd, 48/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Regeringens propositionRP 102/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 102/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 182/2018 rd
LagmotionLM 40/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 39/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 28/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 182/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 40/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 125/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 125/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 191/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 191/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 65-66/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Aktuell debatt om försvarsviljan

DebattinitiativDI 16/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

LagmotionLM 85/2018 rdKrista Kiuru sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 257/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 258/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 259/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för tillväxttjänster, lag om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna och lag om ändring av 37 § i säkerhetsutredningslagen

Regeringens propositionRP 266/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Regeringens propositionRP 267/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde

Regeringens propositionRP 255/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Regeringens propositionRP 256/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 152/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till spårtrafiklag och lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 105/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 29/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 105/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa i syfte att främja mottagande av kortvarigt arbete

Regeringens propositionRP 220/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 220/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 144/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 144/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

Regeringens propositionRP 132/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 132/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 234/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen

Regeringens propositionRP 208/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 206/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 34/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 160/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner

Regeringens propositionRP 207/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 202/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 88/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Regeringens propositionRP 218/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagarRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd)

Regeringens propositionRP 18/2018 rd
Regeringens propositionRP 138/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

Regeringens propositionRP 189/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

Regeringens propositionRP 198/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 30/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 185/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 31/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

34.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 10.12.2018 kl. 14. Plenum avslutades kl. 16.36.