Senast publicerat 24-05-2021 16:35

Plenarprotokollets huvudsida PR 127/2016 rd Plenum Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59—0.33

Plenum började kl. 15.59. Plenum avbröts kl. 23.30. Plenum fortsatte kl. 23.45. Plenum avslutades kl. 00.33. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (15.59—17.04, 21.15—23.30 och 23.45—0.33), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.04—19.00) och talman Maria Lohela (19.00—21.15) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-98280Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen kommunikationsminister Anne Berner näringsminister Olli Rehn jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen finansminister Petteri Orpo familje- och omsorgsminister Juha Rehula kommun- och reformminister Anu Vehviläinen inrikesminister Paula Risikko statsminister Juha Sipilä 

2.1.  Muntlig fråga om mindre bemedlades utkomst (Merja Mäkisalo-Ropponen sd)

Muntligt spörsmålMFT 132/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om jämlik utbildning (Outi Alanko-Kahiluoto gröna)

Muntligt spörsmålMFT 133/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om utvidgat ibruktagande av skattenummer (Jari Myllykoski vänst)

Muntligt spörsmålMFT 134/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om behandlingen av asylsökanden (Stefan Wallin sv)

Muntligt spörsmålMFT 135/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om mentalvårdstjänster (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 136/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ till och organiseringen av häktning

Regeringens propositionRP 252/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 255/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagenRegeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagen (RP 175/2016 rd)

Regeringens propositionRP 175/2016 rd
Regeringens propositionRP 245/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

Regeringens propositionRP 147/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet

Regeringens propositionRP 108/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

Regeringens propositionRP 179/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 20/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 179/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 127 d § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 229/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 229/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 87, 101/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt till vissa lagändringar som har samband med en ändring av äktenskapslagen

Regeringens propositionRP 232/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2016 rd
Första behandlingen

Ärendet bordlagt till plenum . 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tilllämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

Regeringens propositionRP 236/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 236/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotsningslagen och lagen om fartygstrafikservice

Regeringens propositionRP 207/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 207/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 223/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 21/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 223/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 205/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 205/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 4. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Regeringens propositionRP 230/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 230/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 182/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 182/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes

Regeringens propositionRP 248/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 248/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-26. i proposition RP 132/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 216/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 216/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 244/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 244/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 246/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet och protokollet i proposition RP 246/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 246/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

LagmotionLM 67/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i lagmotion LM 67/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

Regeringens propositionRP 192/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 192/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 119/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 119/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

Regeringens propositionRP 114/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 114/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 164/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 164/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov, av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av 4 § i aravabegränsningslagen

Regeringens propositionRP 227/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 18/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 227/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Lagmotion med förslag till lag om försök med extra avdragsrätt för lönekostnaderna för en första anställd

LagmotionLM 107/2016 rdTimo Harakka sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 och 197 § 2 mom. i utlänningslagen

Regeringens propositionRP 234/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2016. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Trafikskyddet och till lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng

Regeringens propositionRP 240/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 27/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2016. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag och lag om ändring av 20 § i lagen om militär krishantering

Regeringens propositionRP 225/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2016. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

Regeringens propositionRP 233/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2016. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Regeringens propositionRP 197/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2016. 

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 210/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2016. 

35.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.12.2016 klo 13.00. Plenum avslutades kl. 0.33.