Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 127/2018 rd Plenum Måndag 10.12.2018 kl. 14.01—20.08

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.08. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—16.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—18.02) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.02—20.08). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-230685Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 5.12.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 270-301/2018 rd. Propositionerna RP 294, 300 och 301/2018 rd tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 5.12.2018 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 7/2018 rd om informationspolitiken och artificiell intelligens. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 294/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 300/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 301/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 206/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 34/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 160/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Regeringens propositionRP 218/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död

Regeringens propositionRP 122/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Regeringens propositionRP 102/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 234/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 234/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen

Regeringens propositionRP 208/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 208/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner

Regeringens propositionRP 207/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 207/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 76/2017 rd, 20/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 202/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 202/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 88/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 88/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagarRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd)

Regeringens propositionRP 18/2018 rd
Regeringens propositionRP 138/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1–3, 8, 9 och 11 i propositionerna RP 18/2018 rd och RP 138/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att förkasta lagförslag 4–7 och 10 i propositionerna RP 18/2018 rd och RP 138/2018 rd. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

Regeringens propositionRP 189/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 16/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 189/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

Regeringens propositionRP 198/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 30/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 198/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 185/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 31/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 185/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 182/2018 rd
LagmotionLM 40/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 39/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 28/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 182/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 40/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen

Regeringens propositionRP 186/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 186/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Regeringens propositionRP 181/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 27/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände konventionen i proposition RP 181/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 181/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till spårtrafiklag och lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 105/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 29/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 105/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 127/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 127/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 174/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 174/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 125/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 125/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa i syfte att främja mottagande av kortvarigt arbete

Regeringens propositionRP 220/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 220/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 144/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 144/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

Regeringens propositionRP 132/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 132/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

30.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 11.12.2018 kl. 14. Plenum avslutades kl. 20.08.