Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 128/2016 rd Plenum Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57

Plenum började kl. 13.01. Plenum avbröts kl. 13.47. Plenum fortsatte kl. 14.52. Plenum avslutades kl. 15.57. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.01—13.47 och 14.52—15.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-98590Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 8.12.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 256, 257/2016 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 529, 563, 568, 574, 576, 577, 581, 583, 591, 593/2016 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 8.12.2016 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 4/2016 rd: Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex. 

3.  Val av vissa ledmöter till styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

Val

Riksdagen valde ledamöterna Sirkka-Liisa Anttila, Simon Elo och Lenita Toivakka till medlemmar i styrelsen för forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2017 och lag om ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 135/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 135/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 21, 62, 76-77/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagenRegeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagen (RP 175/2016 rd)

Regeringens propositionRP 175/2016 rd
Regeringens propositionRP 245/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 2 i proposition RP 175/2016 rd samt lagförslaget i proposition RP 245/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 1 i proposition RP 175/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 177/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 177/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

Regeringens propositionRP 147/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 147/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet

Regeringens propositionRP 108/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-17. i proposition RP 108/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen

Regeringens propositionRP 209/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 209/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 231/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 19/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 231/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag

Regeringens propositionRP 158/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 158/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag

Regeringens propositionRP 176/2016 rd
LagmotionLM 68/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 176/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 68/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

Regeringens propositionRP 247/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och av 42 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 218/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 218/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 213/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 213/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 210/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt till vissa lagändringar som har samband med en ändring av äktenskapslagen

Regeringens propositionRP 232/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 232/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

Regeringens propositionRP 233/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 233/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 och 197 § 2 mom. i utlänningslagen

Regeringens propositionRP 234/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 234/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Trafikskyddet och till lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng

Regeringens propositionRP 240/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 27/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1. och 2. i proposition RP 240/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag och lag om ändring av 20 § i lagen om militär krishantering

Regeringens propositionRP 225/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 225/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Regeringens propositionRP 197/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 197/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 250/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2016. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om nordiskt samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan de nordiska länderna avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 253/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2016. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 § och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och studerandevård samt 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 206/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2016. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Regeringens propositionRP 204/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 20/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2016. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna bibliotek och lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 238/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 21/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2016. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med basinkomst och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen och 17 § i lagen om förskottsuppbörd

Regeringens propositionRP 215/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 56/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2016. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 12.12.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.57.