Senast publicerat 25-10-2022 13:24

Plenarprotokollets huvudsida PR 128/2018 rd Plenum Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.56. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—16.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—16.56). 

1. Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-230944Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har 5.12.2018 remitterat unionsärendena U 99, 100/2018 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 289/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Regeringens propositionRP 295/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Regeringens propositionRP 296/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen, lag om temporär ändring av 2 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och lag om upphävande av lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner

Regeringens propositionRP 297/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 298/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 299/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 279/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

10. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 282/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen

Regeringens propositionRP 276/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 277/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

14. Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 283/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 271/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som anknyter till genomförandet av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg

Regeringens propositionRP 291/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Regeringens propositionRP 292/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2018 rd
LagmotionLM 52/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

19. Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar

Regeringens propositionRP 236/2018 rd
LagmotionLM 2/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Regeringens propositionRP 246/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 227/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 173/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 33/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

Regeringens propositionRP 225/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 32/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

Regeringens propositionRP 226/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 34/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor samt vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 205/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 192/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, lagen om Räddningsinstitutet samt lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag

Regeringens propositionRP 164/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

28. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer

Regeringens propositionRP 229/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 12/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Regeringens propositionRP 216/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 13/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018. 

30. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 12.12.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.56.