Plenarprotokollets huvudsida
PR
129
2017 rd
Plenum
Måndag 4.12.2017 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition
Remissdebatt
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift, viltförvaltningslagen och 46 § i viltskadelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
26
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
27
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
28
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av 3 b § i lagen om utlänningsregistret
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
29
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
30
Nästa plenum
Senast publicerat 04-12-2017 19:02