Senast publicerat 24-05-2021 16:50

Plenarprotokollets huvudsida PR 129/2018 rd Plenum Onsdag 12.12.2018 kl. 14.02—21.40

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 21.40. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.02—15.51 och 19.30—21.40), andre vice talman Tuula Haatainen (15.51—17.31) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.31—19.30). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-231583Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 152/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 152/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 206/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 34/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-231150
Ändringsförslag 12.12.2018
Bilaga 3A
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 206/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 160/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 160/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Regeringens propositionRP 218/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 218/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död

Regeringens propositionRP 122/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 122/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 27/2017 rd, 48/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Regeringens propositionRP 102/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 102/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

DebattinitiativDI 18/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 272/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 273/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2018 rd
LagmotionLM 52/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Regeringens propositionRP 246/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 227/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen

Regeringens propositionRP 286/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 287/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Regeringens propositionRP 288/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen

Regeringens propositionRP 293/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

Regeringens propositionRP 285/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen, 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 56 § i elmarknadslagen

Regeringens propositionRP 290/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling

Regeringens propositionRP 274/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Regeringens propositionRP 270/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 173/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 33/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 173/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar

Regeringens propositionRP 236/2018 rd
LagmotionLM 2/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 236/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 2/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

Regeringens propositionRP 225/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 32/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 225/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

Regeringens propositionRP 226/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 34/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 226/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor samt vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 205/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 5. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 192/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 192/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, lagen om Räddningsinstitutet samt lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag

Regeringens propositionRP 164/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 164/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer

Regeringens propositionRP 229/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 12/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 229/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Regeringens propositionRP 216/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 13/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 216/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen

Regeringens propositionRP 276/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2018. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 153/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2018. 

33.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 13.12.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.40.