Senast publicerat 08-11-2021 12:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 129/2020 rd Plenum Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.31. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—16.19 och 17.58—18.31) och andre vice talman Juho Eerola (16.19—17.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-323288Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-322953
Förslag om misstroende 9.10.2020
Bilaga 2A
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 13.11.2020. Riksdagen beslutade att minister Krista Kiuru har riksdagens förtroende. 

3.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 49/2020 rd
Val

Riksdagen valde Merja Kyllönen till medlem och Katja Hänninen till ersättare i finansutskottet. 

4.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 50/2020 rd
Val

Riksdagen valde Mai Kivelä till ersättare i ekonomiutskottet. 

5.  Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

ValVAL 51/2020 rd
Val

Riksdagen valde Hanna Sarkkinen till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Europarådet

ValVAL 52/2020 rd
Val

Riksdagen valde Veronika Honkasalo till ersättare i Finlands delegation i Europarådet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 135/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 157/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 145/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 159/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Regeringens propositionRP 158/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 163/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 162/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 131/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 23/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagarna om lätta bilar

Regeringens propositionRP 128/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning

Regeringens propositionRP 54/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-21. i proposition RP 54/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 130/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 130/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 116/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 116/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

Regeringens propositionRP 124/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 124/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

Regeringens propositionRP 107/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 107/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 111/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 111/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 126/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 126/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

24.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

BerättelseB 20/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 20/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter

Regeringens propositionRP 138/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2020. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 121/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2020. 

27.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 15.10.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.31.